Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł

Pobierz załącznik: Zapytanie ofertowe nr 1/3.2/2017